Planowanie strategiczne – wstęp do doskonalenia procesów marketingowych i sprzedażowych

Czym jest takie planowanie i jakie są jego etapy?

Planowanie, strategia, holistyczne podejście do działań biznesowych. To określania, które są, a na pewno powinny być znane osobom zarządzającym każdą organizacją, której aktywność ma przynosić określone profity. Ogólne, przemyślane, a także dostosowane do aktualnych warunków zewnętrznych planowanie i kierowanie działaniami, jest bowiem niezbędne, nie tylko do skutecznego wyznaczania celów oraz prowadzenia biznesu, ale także do stałego weryfikowania, czy na pewno tak faktycznie się dzieje i czy zmierza on w wyznaczonym wcześniej kierunku. Każda organizacja, poza holistycznym planem funkcjonowania w każdym z obszarów w ogólnym ujęciu, potrzebuje również strategicznego planu marketingowego, który wyznaczy kierunki jej ogólnych działań na płaszczyźnie komunikacji, promocji i wpływania na sprzedaż. Plan taki powinien określać cele biznesowe, rynek, na którym funkcjonuje i konkuruje firma, grupę docelową, sposoby dotarcia do niej oraz wskaźniki sukcesu. Musi integrować wszystkie istotne elementy funkcjonowania całej struktury, które mogą mieć przełożenie na jej postrzeganie oraz odbiór jej oferty. Strategiczny plan marketingowy różni się jednak znacząco od planów i taktyk przygotowywanych na potrzeby określonych działań i kampanii. Jakie są to różnice i jakie jest ogólne znaczenie marketingowego planowania strategicznego dla funkcjonowania firmy oraz doskonalenia procesów promocji i sprzedaży? Jakie elementy powinno uwzględniać takie strategiczne planowanie?

Skonsultuj swój projekt

O strategicznym planie marketingowym słów kilka.

Strategiczny plan marketingowy określa cele i taktykę każdej kampanii marketingowej i działania wizerunkowo-promocyjnego, podejmowanego przez daną organizację, uwzględniając inne najważniejsze obszary jej funkcjonowania m.in. misję, wizję, wartości czy plany sprzedażowe. Dzięki temu wszyscy są świadomi kierunku i celu realizowanych aktywności marketingowych i wiedzą, że są one spójne z przyjętą wizją funkcjonowania organizacji. Ogólny plan marketingowy zapewnia również całościowy sposób mierzenia sukcesu realizowanych działań, jasno pokazujący ich przełożenie na sprzedaż i postrzeganie firmy na rynku. Bez planu tak naprawdę nigdy nie wiadomo, czy podejmowane starania mają sens biznesowy. Strategiczny plan marketingowy nie jest jednak nigdy statycznym dokumentem, który po napisaniu może zostać wrzucony do szuflady. Jest to „żywy organizm”, stale trwający proces, który kieruje pracą organizacji „tu i teraz” i powinien być regularnie aktualizowany, aby odzwierciedlać zmiany w samej strukturze oferty, potrzebach klientów oraz uwzględniać różne pojawiające się czynniki zewnętrzne. W odróżnieniu od planu dla danej kampanii czy konkretnego działania, w strategicznym planie marketingowym odnajdziemy szereg elementów spajających inne obszary funkcjonowania organizacji i konkretne do nich odniesienia.

Strategiczny plan marketingowy i jego znaczenie dla firmy.

Proces opracowywania strategicznego planu marketingowego ma kluczowe znaczenie dla każdej organizacji. Nie da się go jednak stworzyć bez strategicznego myślenia. Takie planowanie pomaga bowiem sprecyzować cele i określić, gdzie i jak firma powinna się znaleźć w przyszłości, co ostatecznie wzmacnia również jej strategię. Proces strategicznego planowania marketingowego pomaga także w:

 • zapewnieniu przejrzystej mapy celów dla organizacji i sposobów ich osiągania,
 • skłonieniu wszystkich interesariuszy (działów i osób nimi zarządzających) do wyznaczania wspólnych celów i identycznego rozumienia szans oraz wyzwań, jakie stoją przed organizacją,
 • stałym identyfikowaniu i zaspokajaniu potrzeb klientów, dzięki odpowiednim produktom dostarczanym we właściwym miejscu, czasie i zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem,
 • zwiększaniu udziału w rynku i rozbudowywaniu oferty, co prowadzi do zwiększania przychodów,
 • wzmacnianiu konkurencyjności mniejszych podmiotów.

Strategiczny plan marketingowy koncentruje się na celach dotyczących produktów i klientów oraz kanałów dotarcia do nich, czym różni się od ogólnego planu biznesowego, który określa wszystkie cele danej organizacji, a który powinien wspierać plan marketingowy. Jeśli strategiczny plan marketingowy nie jest w pełni skorelowany i spójny z biznesplanem, a biznesplan, w którymkolwiek obszarze nie wspiera ogólnego planu marketingowego, to możemy być pewni, że żaden z nich się nie powiedzie.

5 kroków do stworzenia strategicznego planu marketingowego.

Strategiczny proces marketingowy, zmierzający do przygotowania skutecznego planu, to przemyślana seria kroków, które pomagają w zidentyfikowaniu i osiągnięciu wyznaczonych celów. Co więcej, w jego trakcie zwykle odkrywa się wiele innych, istotnych z punktu widzenia organizacji elementów – dogłębne spojrzenie na potrzeby klientów, dostrzeżenie istotnych elementów oferty, czy znalezienie rynkowych nisz. Udany proces przygotowania strategicznego planu marketingowego musi składać się z określonych elementów, z których każdy ma znaczenie dla skuteczności jego przebiegu oraz wypracowania jego ostatecznego kształtu.

5 kluczowych elementów planowania strategicznego to:

 • Określenie misji i celów organizacji.
 • Analiza sytuacji – identyfikacja możliwości oparta na różnych analizach (m.in. SWOT, PEST, czy 4,5 lub 7C).
 • Strategia/Planowanie Marketingowe – obejmujące określenie grupy docelowej, określenie mierzalnych celów oraz opracowanie budżetu.
 • Marketing mix – stworzenie kompozycji marketingowej obejmującej wzajemnie powiązane ze sobą elementy, poprzez które można oddziaływać na rynek: produktu, ceny, miejsca i promocji przy uwzględnieniu różnych działań, procesów, metod i technik.
 • Wdrażanie i kontrola – polegające na zaimplementowaniu wypracowanych procesów i stałym kontrolowaniu efektywności.

Strategiczne planowanie marketingowe obejmuje wyznaczanie celów i zadań, analizowanie wewnętrznych i zewnętrznych czynników biznesowych, planowanie w obszarze produktów i oferty, wdrażanie i śledzenie postępów. Strategiczny proces marketingowy łączy wszystkie elementy w całość, tak by każde realizowane działanie przyczyniało się do sukcesu danej organizacji. Zamiast wykonywania przypadkowych działań i realizacji stale pojawiających się pomysłów, niezbędne jest opracowanie solidnego planu, który splata cele i taktyki w całość.

By proces ten mógł przebiegać sprawnie należy uświadomić sobie, że każdy kolejny, wypracowany w jego ramach element, musi wynikać z poprzedniego. Na początku zawsze muszą paść pytania o to, dlaczego firma istnieje i jakie korzyści jej oferta może przynieść konsumentom? Po nich powinna nastąpić rzetelna ocena czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które wpływają na daną organizację i obszar jej działania. Analiza sytuacji zapewnia jasny, obiektywny obraz kondycji samej firmy, obecnych i potencjalnych klientów, trendów w branży oraz pozycji na rynku. Bez względu na wybraną metodę, każda analiza pomaga poznać i uświadomić sobie najważniejsze problemy i istotne możliwości, a także pokazuje, w jaki sposób dana struktura może radzić sobie z projektami. Tylko mając jasny obraz możliwości i zagrożeń można precyzyjnie zidentyfikować potencjalne rynki i produkty. Po identyfikacji dokonanej na podstawie analiz przychodzi czas na ustalenie i określenie priorytetów i jasny wybór, które z nich należy, i w jakim czasie, realizować. W kolejnym kroku można już zabierać się za przygotowanie planu marketingowego, określającego konkretne grupy klientów i sposób docierania do nich przy wykorzystaniu konkretnych działań, narzędzi i kanałów wraz z prognozą oczekiwanych rezultatów. Przemyślane stworzenie kompozycji marketingowej dostosowanej do aktualnych potrzeb nabywców oraz możliwości rynku, daje gwarancję efektywnej realizacji ostatniego etapu czyli wdrożenia i kontroli przyjętych założeń.  

Każdy menedżer wie, że należy oczekiwać najlepszego, ale planować z myślą o najgorszym. W procesie planowania marketingowego można napotkać oczywiście kilka wyzwań:

 • Myląc strategię z taktyką – strategiczny plan marketingowy określa cele marketingowe na ich najwyższym poziomie. Czasami jednak jest mylony z taktycznym planem marketingowym. Różnica między nimi polega na tym, że strategia identyfikuje cele i zadania, a taktyczny plan określa szczegółowo kroki, w jaki sposób cele te zostaną osiągnięte. Strategia powinna być wyższym celem, takim jak np. zwiększenie udziału w rynku. Taktyka natomiast to kroki działania, takie jak obniżenie cen, by zwiększyć sprzedaż. Efektywny plan wymaga obu tych elementów, ale wdrożonych na odpowiednim etapie całego procesu.
 • Nie posiadając odpowiednich zasobów – celem organizacji może być zwiększenie sprzedaży, jednak może ona nie posiadać odpowiednich zasobów, by sprostać nowemu, większemu zapotrzebowaniu. Proces strategicznego planowania pomaga również w identyfikacji odpowiednich zasobów, które posiada organizacji i pozwala ułożyć najbardziej efektywny sposób wykorzystania ich dla dobra firmy.
 • Mając błędne założenia dotyczące klientów – badania rynku mogą pomóc w zidentyfikowaniu grupy docelowej i poznanie jej zachowań. Konieczne jest jednak częste sięganie do nich, ponieważ sama grupa klientów może być zmienna, ale też zmienne mogą być jej oczekiwania.

Etapy strategicznego procesu marketingowego (misja, analiza sytuacji, plan marketingowy, marketing mix oraz wdrożenie i kontrola) różnią się od procesu dla określonego działania marketingowego. Konkretne wysiłki mogą wspierać jeden cel lub linię biznesową, ale proces strategiczny wspiera całą misję organizacji.

Strategiczne planowanie marketingowe to niezbędny element działania każdej organizacji. Bez niego i wypracowanego w jego efekcie planu, każda realizowana kampania, czy pojedyncze działanie, może okazać się nieskuteczne, ale przede wszystkim oderwane i niespójne od innych elementów, czy nawet obszarów działalności firmy. By jednak móc skutecznie działać na obecnym rynku, bez względu na to czy jako deweloper dostarcza się na rynek nieruchomości, jako bank określone produkty finansowe czy jako firma odzieżowa ubrania, trzeba być nie tylko wrażliwym na potrzeby nabywców, ale przede wszystkim spójnym w swoim przekazie w każdym punkcie styku z klientem. Każda nawet najmniejsza anomalia jest bowiem bardzo szybko wyłapywana i może zadziałać na niekorzyść organizacji. Warto zatem dołożyć wszelkich starań, by zarówno strategiczny plan marketingowy, jak i ogólny biznesplan firmy, były nie tylko dopracowane w każdym, nawet najmniejszym szczególe, oraz wzajemnie spójne.

Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić

Zaufali nam

Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam

Dowiedz się jak zwiększamy wartość inwestycji deweloperskich oraz generujemy wysokiej jakości leady sprzedażowe

Bezpłatna konsultacja
Kontakt