GENERAL TERMS AND CONDITIONS
Agnieszka Szklarczyk I.AM Agencja Marketingowa

Niniejsze Ogólne Warunki Umów (zwane dalej: „OWU”) określają zasady współpracy w stosunkach umownych, w których Agnieszka Szklarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Agnieszka Szklarczyk I.AM Agencja Marketingowa jest zleceniobiorcą/wykonawcą usług/dzieł/utworów lub innych podobnych świadczeń, w zakresie nieuregulowanym w szczegółowej umowie między stronami. Niniejsze OWU jest dostępne na stronie internetowej Agnieszki Szklarczyk I.AM Agencja Marketingowa, pod adresami: www.iamfordeveloper.pl oraz https://agencjaiam.pl.

§ 1. Podstawowe definicje

 1. Użyte w niniejszym OWU wyrażenia mają następujące znaczenie:
 2. I.AM Agencja Marketingowa – Agnieszka Szklarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Szklarczyk I.AM Agencja Marketingowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Czarodziejskiej 2b/2, 30-322 Kraków, NIP: 5521657432, REGON: 362271595;
 3. Klient – należy przez to rozumieć każdy podmiot trzeci, zawierający umowę z I.AM Agencją Marketingową w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, w której Klient jest Zamawiającym/Zleceniodawcą;
 4. Umowa – należy przez to rozumieć każdą zawieraną przez Klienta umowę z I.AM Agencją Marketingową lub każde składane przez Klienta zlecenie/zamówienie w zakresie prowadzonej przez I.AM Agencję Marketingową działalności gospodarczej.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem OWU jest ustalenie zasad oraz określenie warunków wykonywanych dzieł i świadczonych prze I.AM Agencja Marketingowa usług na rzecz Klientów, których szczegółowy zakres opisany został w odrębnym dokumencie (zamówieniu/umowie). Zakres wykonywanych dzieł i usług dotyczy w szczególności realizacji projektów graficznych, tworzenia i wdrażania stron internetowych, tworzenia i realizowania strategii marketingowych oraz prowadzenia kont Klientów w mediach społecznościowych.
 2. Niniejsze OWU ma zastosowanie do wszystkich Umów zawartych przez I.AM Agencję Marketingową z Klientem zarówno w ramach stałych umów o współpracę jak i pojedynczych zleceń, niezależnie od ich przedmiotu.
 3. Potwierdzenie złożenia zlecenia przez I.AM Agencja Reklamowa lub podpisanie umowy z I.AM Agencja Reklamowa oznacza akceptację treści OWU oraz zasad i obowiązków w nim zawartych.
 4. Stosowanie ogólnych warunków Klienta jest wykluczone, w tym jeśli odniesienie do takich dokumentów jest zawarte w jakimkolwiek dokumencie Klienta, również w przypadku podpisania ich przez I.AM Agencję Marketingową.
 5. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy i OWU pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

§ 3. Warunki zawarcia umowy

 1. Przedmiotem Umów zawieranych przez I.AM Agencję Marketingową są usługi z zakresu szeroko rozumianego marketingu oraz brandingu.
 2. Świadczenie usług odbywać się będzie na podstawie Umowy pomiędzy I.AM. Agencją Marketingową a Klientem. W Umowie określona zostanie co najmniej:
 3. rodzaj i zakres świadczenia;
 4. wysokość wynagrodzenia,
 5. czas trwania Umowy,
 6. termin wykonania Umowy.
 7. Przyjmuje się, że miejscem świadczenia Usług jest siedziba I.AM Agencji Marketingowej.
 8. Podpisana Umowa zostanie przesłana do I.AM Agencji Marketingowej w formie pisemnej na adres  ul. Czarodziejska 2b/1, 30-322 Kraków lub w formie dokumentowej drogą elektroniczną na adres: ksiegowosc@iamfordeveloper.pl.
 9. Nadesłanie umowy zgodnie z ust. 4 jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta OWU.
 10. Rozpoczęcie współpracy pomiędzy stronami następuje z chwilą podpisania Umowy w formie pisemnej przez każdą ze stron, lub w chwili złożenia obustronnego oświadczenia woli o akceptacji zlecenia w formie dokumentowej, ewentualnie w przypadku przystąpienia przez I.AM Agencję Reklamową do wykonywania Umowy.

§ 4. Obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów, informacji oraz danych, w tym danych dostępowych do wszelkich kont, koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
 2. W przypadku dostarczania przez klienta materiałów graficznych, które mają zostać wykorzystane przy okazji świadczonych usług lub wykonywania dzieła, materiały te powinny być w wysokiej jakości, pozwalającej na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. W przypadku materiałów graficznych  dostarczonych w jakości nie pozwalającej na wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z założeniami, I.AM Agencja Marketingowa uprawniona jest do wezwania Klienta do dostarczenia materiałów graficznych w lepszej jakości lub dokonania w nim poprawek na koszt Klienta.
 3. Materiały graficzne, o których mowa w ust. 2 powyżej powinny zostać przesłane drogą elektroniczną zgodnie z ustaleniami poczynionymi z I.AM Agencją Marketingową.
 4. Klient oświadcza, że wszelkie przesyłane materiały graficzne czy tekstowe, nie zawierają treści sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem, nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich, i że posiada do nich pełne prawa. Klient zobowiązuje się zwolnić I.AM Agencję Marketingową z odpowiedzialności od wszystkich roszczeń z tytułu ewentualnych naruszeń praw osób trzecich do materiałów graficznych lub tekstowych.
 5. Klient zobowiązuje się do współpracy z I.AM Agencją Marketingową w zakresie, który jest niezbędny do wykonania Umowy, a w szczególności do: niezwłocznego przesyłania materiałów graficznych i tekstowych, danych dostępowych oraz udzielania wszelkich informacji potrzebnych I.AM  Agencja Marketingowa do prawidłowego realizowania zawartej umowy.

§ 5. Wynagrodzenie i warunki płatności

 1. Wynagrodzenie za wykonane usługi ustala się w umowie lub w zamówieniu będącym podstawą rozpoczęcia współpracy pomiędzy stronami.
 2. Wynagrodzenie za wykonane usługi wskazywane jest w kwotach netto i nie obejmuje dodatkowo powstałych, nieprzewidzianych kosztów związanych ze świadczeniem usług.
 3. I.AM Agencja Marketingowa jest uprawniona do zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w umowie lub w zamówieniu stanowiącym załącznik do OWU, jeżeli Klient zmieni przedmiot zamówienia, lub jego ilość.
 4. Termin płatności wskazany jest na fakturze VAT wystawionej przez I.AM Agencję Marketingową. Za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym I.AM Agencji Marketingowej.
 5. Klient upoważnia I.AM Agencje Marketingową do wystawiania faktur VAT bez konieczności podpisywania ich przez I.AM Agencję Marketingową oraz Klienta.
 6. Klient oświadcza, że faktury mogą być wysyłane przez I.AM Agencję Marketingową na adres mailowy wskazany w Umowie oraz oświadcza, że brak zakwestionowania faktury w ciągu 3 dni od dnia jej otrzymania winien być uznany za jej milczącą akceptację.
 7. I.AM Agencja Marketingowa może żądać, aby Klient dokonał natychmiastowej płatności za wykonane usługi lub by przedstawił gwarancję jej dokonania w uzgodnionym terminie.
 8. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Klient zapłaci I.AM Agencji Marketingowej odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 9. Niedotrzymanie warunków płatności uważa się za istotne naruszenie warunków Umowy. Uprawnia ono I.AM Agencję Marketingową do wstrzymania wykonywania Umowy oraz do żądania natychmiastowego uregulowania wszystkich płatności należnych od Klienta, również tych, których termin płatności jeszcze nie upłynął.
 10. I.AM Agencji Marketingowej przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli Klient opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia, w terminie 1 roku od dnia następującego po dniu wskazanym jako termin płatności na fakturze.
 11. Jeżeli Klient opóźnia się z płatnością, I.AM Agencja Marketingowa uprawniona jest do zbycia swoich wierzytelności względem Klienta na rzecz osób trzecich oraz obciążenia Klienta wszelkimi kosztami jakie poniosła w związku z ich zbyciem. W szczególności może dochodzić od Klienta zapłaty kosztów dyskonta, rozumianego jako różnica pomiędzy wartością nominalną zbytej wierzytelności, a uzyskaną za nią ceną.
 12. W przypadku powzięcia przez I.AM Agencję Marketingową, po zawarciu umowy, wiadomości o znaczącym pogorszeniu się sytuacji finansowej Klienta, w wyniku którego zagrożone jest zaspokojenie roszczeń I.AM Agencji Marketingowej, jest ona uprawniona do żądania ich natychmiastowego zaspokojenia niezależnie od terminu płatności.
 13. Klient nie jest uprawniony do zgłoszenia jakiejkolwiek reklamacji, jak również zwrotu przedmiotu umowy i żądania zwrotu wynagrodzenia, ani też do wstrzymania płatności za zrealizowane Umowy.

§ 6. Warunki realizacji usług

 1. I.AM Agencja Marketingowa przy wykonywaniu przedmiotu umowy może korzystać z usług podmiotów i osób trzecich. Za działania i zaniechania wyżej wymienionych, I.AM Agencja Marketingowa nie ponosi odpowiedzialności.
 2. I.AM Agencja Marketingowa nie ponosi odpowiedzialności za dokumentację przekazaną jej przez Klienta do wykonania Usług, ani za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, o ile jest ono następstwem przekazania jej przez Klienta wadliwej dokumentacji, nieprawdziwych informacji lub niekompletnych danych bądź dokumentów. Klient akceptuje możliwość ewentualnego opóźnienia w wykonaniu Usług wynikającego z przekazania przez Klienta wadliwej dokumentacji, nieprawdziwych informacji lub niekompletnych danych bądź dokumentów.
 3. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone przez Klienta dokumenty są niezgodne z zamówieniem, zmieniają przedmiot zamówienia bądź z jakiegokolwiek powodu nie nadają się do wykonania zleconej Usługi, I.AM Agencja Marketingowa zastrzega sobie prawo do zmiany wynagrodzenia, terminu a także pozostałych warunków umowy, ewentualnie odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia powyższej okoliczności.
 4. Czas realizacji zlecenia zostaje określony każdorazowo w zawartej przez strony umowie, przy czym czas realizacji zlecenia rozpoczyna się od momentu dostarczenia przez Klienta wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
 5. Klient uprawniony jest do zgłoszenia poprawek do przygotowanych przez I.AM Agencja Marketingowa w terminie maksymalnie 3 dni od dnia dostarczenia mu przedmiotu umowy. Brak zgłoszenia żądania dokonania poprawek w wyznaczonym terminie uznaje się za akceptację przedmiotu umowy.
 6. I.AM Agencja Marketingowa zobowiązuje się do uwzględnienia zgłoszonych poprawek w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia.
 7. W ramach ceny zawartej w umowie, Klientowi przysługuje prawo dwukrotnego, zbiorczego zgłoszenia poprawek. Realizacja kolejnych poprawek będzie płatna i rozliczana według stawki godzinowej pracownika posiadającego kompetencje do wykonania danego rodzaju poprawek.
 8. I.AM Agencja Marketingowa nie ponosi odpowiedzialność za błędy wykryte po akceptacji przedmiotu umowy przez Klienta.

§ 7. Rękojmia, gwarancja oraz zasady odpowiedzialności

 1. Odpowiedzialność I.AM Agencji Marketingowej z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanej Usługi zostaje wyłączona.
 2. I.AM Agencja Marketingowa nie udziela gwarancji na wykonywane Usługi.
 3. I.AM Agencja Marketingowa nie przyjmuje reklamacji ani jakichkolwiek zwrotów.
 4. Odpowiedzialność I.AM Agencji Marketingowej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zostaje ograniczona do wysokości rzeczywistej szkody wyrządzonej wyłącznie z winy umyślnej, przy czym odszkodowanie to nie może przekraczać wartości zamówienia. Ponadto, I.AM Agencja Marketingowa nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta korzyści, jak również za poniesione straty, wzrost kosztów operacyjnych, roszczenia osób trzecich kierowanych do Klienta, ani za szkody następcze i pośrednie.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, niezależnie od przyczyny, ponosi on koszty związane z dotychczas wykonanymi usługami.
 6. Postanowienia § 6. oraz § 4 ust. 13 stosują się do umów, w których drugą stroną są przedsiębiorcy.

§ 8. Kary umowne

 1. W przypadku opóźnienia Klienta w dostarczeniu dokumentów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, bądź niedotrzymania jakiegokolwiek z terminów wskazanego w OWU, Umowie lub załącznikach do OWU/Umowy, Klient zapłaci I.AM Agencji Marketingowej karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.
 2. W przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa I.AM Agencji Marketingowej przez Klienta, I.AM Agencja Marketingowa jest uprawniona do żądania kary umownej w wysokości 50 000 zł.
 3. W przypadku, gdy Klient podejmie współpracę na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego lub faktycznego z aktualnym lub byłym współpracownikiem/pracownikiem I.AM Agencji Marketingowej przez Klienta, I.AM Agencja Marketingowa jest uprawniona do żądania kary umownej w wysokości 100 000 zł.
 4. Zapłata kary umownej określonej w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 nie wyłącza dochodzenia przez I.AM Agencję Marketingową odszkodowania w kwocie przenoszącej zastrzeżone kary umowne. Kary są płatne w terminie 7 dni od zaistnienia przesłanek ich naliczenia. Podane w ust. 2-4 powyżej kwoty płatne są za każde naruszenie.

§ 9. Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej

 1. I.AM Agencja Marketingowa oświadcza, że jest jedynym podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do utworów jakie zostaną wytworzone w związku z realizacją Umowy i może nimi swobodnie dysponować.
 2. I.AM Agencja Marketingowa, w ramach uzgodnionego w Umowie przez Strony wynagrodzenia, z dniem uznania swojego konta bankowego końcową kwotą wynagrodzenia, przenosi na rzecz Klienta majątkowe prawa autorskie do korzystania z przedmiotu umowy oraz do rozporządzania prawem do korzystania z przedmiotu umowy bez ograniczeń terytorialnych. Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje następujące pola eksploatacji:
 3. utrwalania i zwielokrotniania utworów bez żadnych ograniczeń, na każdym nośniku, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, bezpośredniego lub pośredniego, w części lub w całości, w tym:
  1. wytwarzania i reprodukowania egzemplarzy lub fragmentów utworów (lub jakichkolwiek ich elementów) techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, światłoczułą, audiowizualną, optyczną, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania,
  1. wprowadzania utworów lub fragmentów utworów (lub jakichkolwiek ich elementów) do pamięci komputera i sieci multimedialnych, jakąkolwiek techniką, włącznie z tymczasową/czasową/postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM, zapis czasowy i trwały, kopia takich zapisów; archiwizacja zapisów; do Internetu i sieci wewnętrznych, jak również przesyłania w ramach tych sieci, w tym w trybie on-line,
  1. zwielokrotniania i utrwalania utworów lub fragmentów utworów (lub jakichkolwiek ich elementów) przy użyciu techniki cyfrowej i analogowej na wszelkich nośnikach elektronicznych i analogowych, w szczególności na CD-ROM-ach lub CD-I, DVD, dyskach optycznych, nośnikach magnetooptycznych
  1. zwielokrotniania i utrwalania utworów lub fragmentów utworów (lub jakichkolwiek ich elementów) przy wykorzystaniu wszelkich urządzeń np. rzutnika, komputera, magnetowidu, techniką dyskretyzacji – poprzez skanowanie lub przekształcenie w zapis cyfrowy, w zapisie elektronicznym (cyfrowym) włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów lub fragmentów utworów (lub jakichkolwiek jego elementów) takimi jak na przykład wykonanie makiety;
 4. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – bezpośredniego lub pośredniego wprowadzania oryginału lub egzemplarzy utworów lub ich fragmentów (lub jakichkolwiek elementów) do obrotu przy użyciu wszelkich dostępnych sposobów, technik i nośników, w tym:
  1. w zakresie rozporządzania drogą sublicencji, użyczania, najmu lub dzierżawy, udostępniania na podstawie innych stosunków prawnych,
  1. jako składnika działalności dowolnych podmiotów, ich know-how lub przedmiotów własności intelektualnej lub przemysłowej, jak też przy oferowaniu lub sprzedaży dowolnych wyrobów i usług, jak też w ramach wszelkich akcji informacyjnych, promocyjnych lub reklamowych, jak też we wszelkich materiałach ofertowych, handlowych lub promocyjnych dowolnych podmiotów, a także przy użyciu dowolnych technologii i nośników opisanych w punkcie powyżej, w dowolnej działalności.
 5. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej.
 6. Klient udziela I.AM Agencji Marketingowej zezwolenia na wykorzystywanie stworzonych projektów w celu promocji świadczonych przez I.AM Agencję Marketingową usług, w szczególności do prezentacji projektów w portfolio I.AM Agencji Marketingowej przed innym klientem oraz na stronie internetowej agencji.
 7. Klient udziela I.AM Agencji Marketingowej zezwolenia na wykorzystywanie jego logo lub logotypu w celu promocji świadczonych przez I.AM Agencję Marketingową usług, w szczególności do prezentacji klientów I.AM Agencji Marketingowej na stronie internetowej agencji.
 8. Klient zobowiązuje się do przejęcia ewentualnych roszczeń (zwolnienia I.AM Agencji Marketingowej z odpowiedzialności) w przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły I.AM Agencja Marketingowa naruszenie przysługujących im praw autorskich w związku z Utworami (np. materiałami graficznymi) przekazanymi przez I.AM Agencji Marketingowej przez Klienta.

§ 10. Siła wyższa

 1. I.AM Agencja Marketingowa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia postanowień Umowy lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania, jeśli zostało to spowodowane „Przypadkiem Siły Wyższej”.
 2. Przez zaistnienie „Przypadku Siły Wyższej” rozumie się powstanie nieprzewidzianych i niezależnych od strony zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie zobowiązania. W szczególności za Przypadek Siły Wyższej uznaje się uniemożliwiający wykonanie zobowiązania pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wojnę lub inne rodzaje katastrof i klęsk żywiołowych.

§ 11. Tajemnica przedsiębiorstwa

Technologia, materiały oraz sposób wykonania Usług stanowią chronioną prawnie tajemnicę przedsiębiorstwa Agnieszka Szklarczyk I.AM Agencja Marketingowa. W szczególności zabrania się dochodzenia sposobu wykonania Usług, tj. użytej technologii, metod, a także wszystkich badań, mogących ujawnić technologię wykonania Usług. Naruszenie tego zobowiązania powoduje u Klienta pełną odpowiedzialność odszkodowawczą.

§ 12. Dane osobowe

 1. Strony oświadczają, że w przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych reprezentantów oraz pracowników Stron oraz innych danych osobowych Stron będących w ich posiadaniu:
 2. będą przetwarzały dane osobowe na podstawie i zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”);
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest należyte wykonanie postanowień Umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy;
 4. dane mogą być udostępnione innym podmiotom jedynie w celu określonym w pkt. b) powyżej;
 5. Każdej ze Stron przysługuje prawo żądania dostępu do danych przekazanych przez drugiej Stronie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów i zasad dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 13. Wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym

Umowa może zostać wypowiedziana przez I.AM Agencję Marketingową w trybie natychmiastowym, przed upływem okresu, na jaki została zawarta, z ważnego powodu, którym w szczególności jest:

 1. rażące naruszenie przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia OWU;
 2. rażące naruszenie przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia Umowy;
 3. zaistnienia przesłanki do ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec Klienta;
 4. pozostawanie w co najmniej 30-dniowym opóźnieniu z zapłatą choćby części wynagrodzenia o którym mowa w Umowie.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Strony ustalają, iż podpisane dokumenty przesłane w formie elektronicznej (formie dokumentowej) mają moc obowiązującą, za wyjątkiem oświadczeń dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych.
 2. Klient, w przeciwieństwie do I.AM Agencji Marketingowej, nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody I.AM Agencji Marketingowej przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią. Klient nie może także przelać wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią bez zgody I.AM Agencji Marketingowej.
 3. Wszelkie stosunki prawne wynikające lub mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają prawu polskiemu.
 4. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby I.AM Agencji Marketingowej.
Kontakt